Algemene voorwaarden

Zie voor onze algemene leveringsvoorwaarden en ons privicybeleid ook www.stratch.nl

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door of namens STRATCH Nederland BV, gevestigd te Hilversum, verder te noemen “STRATCH”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen het volgende verstaan:
• offertes: alle aanbiedingen die onderdeel uitmaken van het standaard dienstenpakket van STRATCH, alsmede offertes die aan één of enkele opdrachtgevers tezamen zijn uitgebracht en betrekking hebben op producten specifiek voor de opdrachtgever(s).
• diensten: alle werkzaamheden die STRATCH voor de opdrachtgever in het kader van een opdracht verricht, al dan niet naar aanleiding van een van tevoren daarvoor uitgebrachte offerte.
• opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met STRATCH een overeenkomst tot dienstverlening en/of levering van goederen heeft gesloten, dan wel een verzoek om informatie of een offerteaanvraag heeft ingediend.
• klant: iedere (rechts)persoon die bij of via STRATCH goederen bestelt en/of koopt.

3. Aanbiedingen
3.1 Oriënterende gesprekken met opdrachtgevers zijn kosteloos en vertrouwelijk.
3.2 Alle offertes van STRATCH zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding is voor STRATCH eerst bindend nadat en voor zover er door STRATCH een schriftelijke opdrachtbevestiging is uitgebracht. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is vermeld.
3.3 Eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3.4 Indien geen vast honorarium wordt genoemd, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede dagdelen. Voor verrichting van diensten door STRATCH gedurende een gedeelte van een dagdeel, wordt het honorarium voor een heel dagdeel in rekening gebracht.
3.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand worden de verschuldigde kosten per maand in rekening gebracht.
3.6 Indien als gevolg van een stijging van het algemene loon- en prijspeil STRATCH zich genoodzaakt ziet de overeengekomen honoraria en kosten te verhogen, is zij daartoe gerechtigd. Indien een zodanige verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of meer dan 5% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.7 Tenzij anders is vermeld, zijn de door STRATCH genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en accommodatiekosten.
3.8 Offertes van STRATCH zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
3.9 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat essentiële informatie als hiervoor bedoeld niet aan STRATCH ter kennis is gebracht, hetgeen een toename van de complexiteit van de opdracht tot gevolg heeft, is STRATCH gerechtigd de redelijke doch minimaal volgens de gebruikelijke tarieven berekende meerkosten door te berekenen, dan wel zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst ontbonden te verklaren, waarbij reeds door STRATCH gemaakte kosten naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever vergoed dienen te worden. Dit geldt ook indien een vast honorarium overeengekomen is.
3.10 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van STRATCH ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

4. Levering
4.1 Levering van goederen vindt plaats ‘af magazijn’. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is STRATCH gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
4.2 Goederen gelden als geleverd, zodra STRATCH de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de goederen zijn verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
4.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat STRATCH het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
4.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door STRATCH steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Prijzen genoemd in de webwinkel zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.3 Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door STRATCH aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
5.4 De in de aanbiedingen van STRATCH weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is STRATCH gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

6. Informatieverschaffing en eventuele medewerking
6.1 Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle informatie, documenten en gegevens die STRATCH nodig heeft.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle medewerking verleend wordt, waarvan STRATCH aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
6.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerking niet tijdig aan STRATCH is verleend, heeft STRATCH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit het niet verlenen van de medewerking voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Vertrouwelijkheid
7.1 Zowel STRATCH als de opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron heeft verkregen.
7.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In ieder geval geldt als vertrouwelijk de aanpak, werkwijze en rapportage van STRATCH.

8. Intellectuele eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt STRATCH zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Alle door STRATCH verstrekte stukken zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van STRATCH worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
8.3 STRATCH behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Wijziging van de overeenkomst
9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. STRATCH zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.3 Indien een wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal STRATCH de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

10. Personeel
10.1 STRATCH kan in overleg met de opdrachtgever een of meer andere adviseurs dan die welke tot dan toe voor de opdrachtgever hebben gewerkt, belasten met de verdere dienstverlening voor de desbetreffende opdrachtgever indien dat naar het oordeel van STRATCH nodig of wenselijk is. Een dergelijke wijziging zal geen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de te verrichten diensten.
10.2 Het aanwijzen van (een) andere adviseur(s) kan ook op verzoek van de opdrachtgever en in overleg met STRATCH plaatsvinden.
10.3 Het is de opdrachtgever dan wel zijn rechtsopvolger niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen twee jaar na beëindiging daarvan direct of op enige wijze indirect personeel van STRATCH dan wel personen die voor of namens STRATCH de opdracht van opdrachtgever uitvoeren of uitvoerden, in dienst te nemen, met hen over indiensttreding te onderhandelen, aan hen opdrachten tot dienstverlening te verstrekken of daarover te onderhandelen, of op enige andere wijze aan hen werk uit te besteden of daarover te onderhandelen. Omgekeerd is het STRATCH niet toegestaan enige in dit lid genoemde handeling te verrichten in relatie tot het personeel in dienst van de opdrachtgever.

11. Overmacht
11.1 Overmacht ontslaat STRATCH van alle contractuele en andere verplichtingen, van welke aard of uit welke hoofde ook.
11.2 Als overmacht zal onder andere gelden: (burger)oorlog en oproer, epidemieën, brand, en andere omstandigheden ten gevolge waarvan de diensten van STRATCH niet kunnen worden verricht en ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst(en) in redelijkheid niet van STRATCH kan worden gevergd.

12. Betalingsvoorwaarden
12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden het honorarium en de overige overeengekomen kosten maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door STRATCH aangewezen bank- of girorekening.
12.2 STRATCH heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door STRATCH, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door STRATCH is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is STRATCH bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor STRATCH voortvloeiende schade.
12.3 Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door STRATCH Nederland b.v. is ontvangen.
12.4 Indien betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet binnen 21 dagen na factuurdatum is geschiedt, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
12.5 Indien betaling achterwege blijft, kan STRATCH met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de dienst opschorten.
12.6 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
12.7 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
12.8 Reclames over de declaratie moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de declaratie schriftelijk bij STRATCH zijn ingediend. Het recht van reclame vervalt door overschrijding van deze termijn.
12.9 Indien opdrachtgever een controle door een accountant op de declaratie wil laten uitvoeren zal STRATCH daaraan medewerking verlenen. De kosten van deze controle zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Een zodanige controle schort niet de termijn als genoemd in lid 1 en 6 van dit artikel op.

13. Beëindiging
13.1 Ingeval een van beide partijen haar verplichtingen tegenover de ander niet nakomt, in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, een en ander onder voorbehoud van rechten.
13.2 In geval een opdrachtgever die een natuurlijke persoon is komt te overlijden, heeft STRATCH eveneens bovengenoemde rechten.

14. Aansprakelijkheid
14.1 STRATCH zal de door haar te verrichten diensten en goederen zo goed mogelijk en in overeenstemming met de kwaliteit zoals die verwacht mag worden, verrichten respectievelijk leveren
14.2 Gelet op het feit dat de resultaten van de diensten van STRATCH in hoge mate afhankelijk zijn van de mate van opvolging, de wijze van implementatie evenals tal van externe factoren, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de uiteindelijke resultaten.
14.3 Onverminderd de verplichting genoemd in lid 1 van dit artikel wordt evenmin aansprakelijkheid aanvaardt voor door de opdrachtgever of derden geleden schade.
14.4 Mocht STRATCH in een voorkomend geval toch aansprakelijk zijn voor schade, dan wordt deze beperkt tot ten hoogste het bedrag van de declaratie van STRATCH Indien een opdracht een looptijd van meer dan drie maanden heeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie over de laatste drie maanden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van STRATCH zal worden uitbetaald.
14.5 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als in dit artikel bedoeld, dienen binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij STRATCH Hilversum b.v., bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
14.6 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is STRATCH niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door STRATCH van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de goederen door STRATCH zijn gecrediteerd.
14.7 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft STRATCH het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

15. Bevoegde rechter
15.1 Alle klachten en geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost.
15.2 Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

16. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2021 Vitaal veranderen vanuit kracht! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?